Basım Sanayi Eğitim Vakfı Senedi

MADDE 1- VAKFIN ADI:

Bu vakfın adı BASIM SANAYİ EĞİTİM VAKFI’dır. Bu resmi senette bundan sonra kullanılacak vakıf senedi kelimesiyle sadece bu vakıf ifade edilecektir. Vakfın kısa adı BASEV ‘dir.

MADDE 2- VAKFIN HUKUKİ DURUMU:

Vakıf, bu resmi senette kuruluş tarzları belirtilen idare organlarından başka hiçbir yere bağlılığı olmayan, ancak Türk Medeni Kanunu ile tayin, muhtar ve tüzel kişiliği haiz bir kurumdur.

MADDE 3- VAKFIN MERKEZİ VE İKAMETGAHI:

Vakfın merkezi ve ikametgahı “Yüzüncü Yıl Mah. Mas-Sit İdare Binası Bağcılar 34204 İstanbul” dır. Vakıf şimdilik kiralayabileceği veya satın alabileceği bir yerde faaliyetini sürdürebileceği gibi ileride bağış yapılan bir gayrimenkule de vakıf ikametgahı nakledilebilir. Vakıf mütevelli Heyeti kararı ve yetkili makamların izniyle Türkiye içinde şube ve büro açabilir. Şube veya büro açma kararı ile aynı Mütevelli Heyeti kararında yetkileri de belirlenir.

MADDE 4- VAKFIN AMACI:

Vakıf amacı, genel olarak matbaacılık sektörünün sorunlarını tespit ederek yasal, ahlaki, sosyal ekonomik çözümleri için çaba sarf etmektir.

 1. Matbaacılık sektörünün her kesiminde çalıştıran ve çalışanların sosyal, ekonomik, kültürel, hukuki bilgi ve dayanışmalarını sağlamak.
 2. Matbaacılık sektörünün gerektirdiği her türlü eğitimi, her seviyede ve türde vermek ve verilmesini sağlamak.
 1. Kurs, seminer, brifing, panel, sempozyum, çıraklık- kalfalık eğitimi, beceri kazandırma faaliyetlerinde bulunmak.
 2. Yaygın ve özgün eğitim kurumlarını kurmak veya kurdurmak.
 3. Kurulmuş veya kurulacak eğitim kurumlarını desteklemek, ortak olmak, satın almak, faaliyetlerine katılmak, işletmek, işlettirmek ya da bu hizmetleri doğrudan yapmak.
 1. Meslek mensuplarına çalışan ve çalıştıranlarına sosyal, ekonomik yardımlarda bulunmak.
 2. İhtiyaç sahibi sektör mensuplarının her seviyedeki eğitimleri için gerekli giderleri karşılamak.
 3. Sektör mensuplarına sektördeki tüm yenilikleri, değişmeleri, ihale duyurularını, yasal değişiklikleri iletmek, bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Sergi, fuar, gösteri düzenlemek, düzenletmek, düzenlenmesine katkıda bulunmak.
 4. Matbaacılık sektörü konularında bilimsel araştırma yapmak, yapan kişi ve kuruluşlara yardım etmek.
 5. Matbaacılık sektörü (Basım, Yayın, Reklamcılık, Film, Dizgi, Baskı, Kâğıt, Malzeme ve Yan sektör ile Mücellitlik vs.) için müşavirlik yapmak, hertürlü mesleki, teknik ve hukuki sorunlarını çözmede maddi, manevi ve hukuki destek sağlamak.
 6. Her türlü sesli, görüntülü, basılı internet vb. yayınlarda bulunmak.
 7. Vakfın amacını gerçekleştirecek imkanları sağlamak için yurt dışındaki ve yurt  içindeki benzeri kuruluşlarla işbirliği ve ortak araştırmalar yapmak, projeler oluşturmak.

MADDE 5- VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

 1. Matbaa sektöründe çalışanların ve malzeme alıp, satanların ilgi ve görgülerini arttırabilmek için dergi, broşür, mecmua, bülten ve kitap gibi yazılı ve görsel basınla bilgilendirmeye,
 2. Matbaa sektöründe kullanılan demirbaş ve tüketim malzemelerinin temininde iştigal eden iktisadi işletmeler (vergi yasalarına uyan) açarak, kaliteli matbaa makinaları ve matbaalarda kullanılan emtia temin etmeye, ettirmeye, gerektiğinde bu malzemelerin ithalatını yaparak, matbaacıların hizmetine sunmaya,
 3. Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya,
 4. Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya,
 5. Vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ve gelirlerini, bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya,
 6. Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşuluyla yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerler almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip, satmaya,
 7. Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal bildirimler yapılarak yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya,
 8. Taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya,
 9. Olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil, her türlü güvenceleri almaya,
 1. Geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye,
 2. Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye,
 3. Vakfa gelir sağlamak amacı ile işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklık kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye,
 4. Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya,

Türk Medeni Kanununun 48nci maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.  

MADDE 6- VAKFIN ORGANLARI:

Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Mütevelli Heyeti
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

MADDE 7- MÜTEVELLİ HEYETİ:

Vakfın en yüksek karar organı mütevelli heyeti olup,

 1. Mütevelli heyeti vakfın kurucuları ile kuruluştan sonra Mütevelli Heyeti’ne seçilen ve halen üyelikleri devam eden kişilerden,
 2. Vakfın amaçlarını benimsemiş, Yönetim Kurulu’nca tespit edilecek miktarlarda bağışta bulunmak suretiyle veya vakfa önemli katkıları nedeniyle mütevelli heyeti veya yönetim kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyeti’nin kararı ile  Mütevelli Heyeti üyeliğine seçilen gerçek ve tüzel kişilerden oluşur.

MADDE 8- MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Mütevelli Heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Görev süreleri sona eren Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,
 2. Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşmek, bilanço ve gelir gider çizelgelerini inceleyip onaylamak, Yönetim Kurulu ile Vakıf Yönetim Kurulu Başkanını aklamak,
 3. Yönetim kurulunca hazırlanan çalışma programı ve bütçesini görüşüp, onaylamak,
 4. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
 5. Yönetim Kurulunun vakıf senedi değişiklik önerilerini görüşüp, karar vermek,
 6. Yönetim Kurulu tarafından ihracı istenen Mütevellilerin ihracı hakkında karar vermek
 7. Yönetim Kurulunun vakfın dağıtılması hakkındaki önerisini görüşüp, karar vermek,
 8. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak Vakfın çalışma ve organlarının işleyişini gösteren iç tüzük tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

MADDE 9- MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Mütevelli Heyeti, her yıl mart ayı içinde olağan olarak toplanır. Mütevelli heyet ayrıca Yönetim Kurulu’nun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak Yönetim Kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak olağan toplantıda divan teşkilinden hemen sonra hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile; vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği ödeneklerin artırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce üyelere ulaşacak şekilde yazılı olarak bildirilir.

Mütevelli heyet üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün-saatte ve aynı yerde ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantıda, senet değişikliği ve vakfın sona ermesi kararları hariç çoğunluk aranmaz.

Mütevelli Heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz. Tüzel kişi olan mütevelliler adına temsil yetkisi olan gerçek kişi oy kullanır.

Mütevelliler; birbirini takip eden iki mütevelli heyeti toplantısına mazeretsiz olarak katılmadıkları takdirde, mütevelli sıfatını kendiliğinden kaybederler.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tam sayısının üçte ikisidir.

MADDE 10- YÖNETİM KURULU:

Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından seçilen dokuz (9) asil, beş (5) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı Mütevelli Heyeti tarafından seçilir. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda vakfın da başkanıdır. Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu, yetkilerinin bir bölümünü kullanmak üzere, kendi içinden bir yürütme kurulu oluşturabilir, Yönetim Kurulu veya yürütme kurulu üyelerinin hepsine veya bir kısmına en az iki imza ile vakfı temsil ve ilzam yetkisi verebilir. Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi arasından bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman seçerek, görev taksimi yapar. Görev süresi iki yıldır. Üyeler tekrar seçilebilirler.

Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağırılır.

Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.

Toplantı yeter sayısı 6 (altı) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak, imzalanır.

Vakıf Başkanının herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, en geç 2 ay içinde Mütevelli heyet toplantısı yapılır ve yeni Vakıf Başkanı seçilir.

MADDE 11- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu;

 1. Vakfın gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular,
 2. Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar,
 3. Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar, sözleşmeler düzenler,
 4. Görev yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla idari birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir,
 5. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar,
 6. Vakıf, iktisadi işletmelerin menfaatlerine aykırı işlemler yapan, amaç ve gayesine aykırı davranan, Vakfın itibarının zedelenmesine yol açan mütevellilerin ihracını ister,
 7. Vakıf bütçesi, faaliyet raporu, çalışma dönemi hizmet programı ile bilanço, gelir- gider çizelgesi hazırlar ve Mütevelli Heyetinin onayına sunar,
 8. Yıllık bütçeyi uygular,
 9. Mütevelli heyeti toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir,
 10. Vakıf senedi değişiklik tasarısını hazırlar ve Mütevelli heyetinin onayına sunar,
 11. Vakfın amaç ve hizmet konuları doğrultusunda inceleme ve araştırma yapmak ve rapor hazırlamak üzere Mütevelliler ve uzmanlardan oluşan komiteler kurar,
 12. Öğrencilere verilecek burs şartlarını düzenleyen yönetmelik yapar,
 13. Vakfın çalışma ve organlarının işleyişini gösteren iç tüzük tasarılarını hazırlar, mütevelli heyetinin onayına sunar; içtüzük doğrultusunda yönetmelikler yapar, mütevelli heyetçe kabul edilmesinden sonra uygulanmasını sağlar,
 14. Mütevelli Heyetine yeni aday önerir,
 15. Yüksek Danışma Kurulu Başkanının isteği üzerine Yüksek Danışma Kurulu toplantılarını organize eder,
 16. Mütevelli Heyetine Yüksek Danışma Kurulu için üye önerir,
 17. Vakıf bünyesinde icrai özelliği olmayan danışma kurulları oluşturur,  
 18. İlgili yasa, tüzük, vakıf senedi ve mütevelli heyeti kararları ile kendisine verilen görevleri yapar.

MADDE 12- VAKFIN TEMSİLİ:

Vakfı, dışarıya karşı yapılacak her türlü muamelelerde en geniş anlamda; yönetim kurulu üyelerinden biri başkan olmak üzere iki üye, vakıf kaşesi altında müştereken atacakları imza ile temsil ve ilzam edeceklerdir.

MADDE 13- DENETİM KURULU:

Denetim kurulu, Mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu Mütevelli heyetçe kendi içinden ve çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur. Ayrıca 2 yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asil üye yerine yedek üye göreve çağırılır.

Denetim kurulu incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Mütevelli heyet üyesi olamayan denetçilere, Mütevelli heyet kararı ile bir ücret verilebilir.

MADDE 14- YÜKSEK DANIŞMA KURULU :

Yüksek Danışma Kurulu, Vakfın çalışmalarında, tanıtım ve gelişiminde üst düzeyde katkıları olan, Vakfın amaç ve ilkelerini benimseyerek Vakfa maddi ve/veya manevi katkıda bulunan gerçek ve tüzel kişilerden oluşur. Yüksek Danışma Kurulu Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyetince seçilir. Görev süresi üç yıldır. Yüksek Danışma Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan ile bir başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı, Yüksek Danışma Kurulu Başkanı olamaz. Yüksek Danışma Kurulu, Vakıf Yönetim Kurulunun uygun gördüğü tarihte ve yılda en az bir kez Yüksek Danışma Kurulu Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Toplantılarda nisap aranmaz.

 

Yüksek Danışma Kurulu bir karar organı değildir, aldığı kararlar Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğindedir.

MADDE 15- ÜCRET ÖDENMESİ:

Vakıf mütevelli heyet üyeliği fahridir. Ücret ödenmez. Ancak vakıfla ilgili yapacakları zaruri masraflar ile seyahat giderleri ödenebilir. Mütevelli heyet üyeleri dışında vakıf organlarında görev alacak kişilere, Mütevelli heyetince belirlenecek miktarlarda ücret ve huzur hakkı ödenebilir. Vakfın idari kadrolarında çalıştırılacak personelin ücretleri, Yönetim kurulunca belirlenir.

 

MADDE 16- VAKFIN VARLIĞI:

Vakfın kuruluş malvarlığı 300.000.000 TL’dir. Bu varlık, 1993 yılında kurucu üyeler tarafından vakfa bağışlanmıştır.

MADDE 17- HESAP DÖNEMİ:

Vakfın hesap yılı 1 Ocak – 31 Aralık’ tır. Vakfın yıllık bütçesi, bütçe yönetmeliği ile gelir-gider, kadro çizelgesinden oluşur. Yıllık bütçe yönetmeliğinde; tahmin edilen gelirler ile öngörülen gider ödenekleri, harcama yetkileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelere yapılacak aktarma yetkileri vb. konular yer alır.

MADDE 18- VAKFIN GELİRLERİ:

Vakfın başlıca gelirleri şunlardır:

 1. Vakıf, serbest mamelekinin faiz, kar payı, kira ve sair namlarla elde edecekleri gelirleri,
 2. Bağışlar,
 3. Resmi, özel sektörlerden ve diğer müesseselerden yapılacak nakdi ve ayni yardım,
 4. Vakıfça kurulacak okullar ve iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler,
 5. Seminerler ve konferanslar hasılatı ve yayın gelirleri,
 6. Vakfın sahibi bulunduğu iktisadi işletmelerden, ortaklıklardan ve ortak girişimlerden elde edilecek gelirler,
 7. Balo, müsamere, toplu yemek, piyango, kültürel gösteri, sergi, seminer, konferans, panel ve buna benzer sosyal çalışmalardan elde edilecek gelirler,
 1. Amaç ve hizmet konularına uygun en az % 80’i Türk Medeni Kanunu ilgili hükümleri gereğince Genel, Özel ve Katma bütçeli daireler bütçeleri içinde yer alan hizmetleri öngören bağışlar,
 2. Diğer gelirler.

MADDE 19- VAKFIN MALİ UYGULAMA İLKELERİ:

Vakfın mali uygulamaları ile ilgili ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

 1. Vakfın yönetimi, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin üçte birini yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve Vakfın mal varlığını arttırıcı yatırımlara, kalan üçte ikisini ise Vakfın amaçlarına ayırır ve kullanır.
 2. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçeye ya da vakıf mal varlığını artıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tümü ya da bir bölümü, Vakıf amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlere tahsis edilebilir.
 3. Vakfın amaç ve hizmet konularına ayrılan ödenekler, hiçbir biçimde başka amaç ve hizmet konusu için kullanılamazlar. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderlerine ayrılan ödenekler yedek akçe ya da vakıf malvarlığını artıracak yatırımlar için kullanılabilir.
 4. Kurulacak eğitim tesislerinde kapasitenin en az %20 ‘si fakir ve başarılı öğrencilere tahsis edilir. Bu oran Mütevelli heyet kararı ile artırılabilir.
 5. Vakfın amacına uygun ve belli bir maksada harcanmak üzere yapılacak şartlı bağışlar, bağış şartı göre yerine getirilir ve ayrı bir hesapta takip edilir.

MADDE 20- YEDEK AKÇE :

Vakfın bir çalışma dönemi bütçesi sonunda elde edilen gelirlerinden, yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile denetim giderlerine katılma payı düşüldükten sonra kalan miktarın % 5’i oranında yedek akçe ayrılır.

Vakfın yıllık gelirleri, yönetim giderleri ile Vakfa bağlı iktisadi işletmelerin zararlarını karşılanmayacak durumda olursa, Yönetim kurulu kararı ile gerekli harcama yedek akçe hesabından karşılanır.

Vakfın kuruluşundan başlamak üzere, 10. yıl olağan mütevelli heyet toplantısında oluşan yedek akçelerin yeterli olup olmadığı görüşülür. Yedek akçe birikimi yeterli bulunursa, yedek akçe ayrılması durdurulur. Yeterli olmadığı kanısına varılırsa, aynı biçimde yedek akçe ayrılmasına devam edilir ve izleyen her 5 yılda, bu konu Mütevelli heyeti toplantılarında görüşülür.

MADDE 21- TASFİYE SEBEPLERİ VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER:

Vakıf mamelek gelirleri, amaçlarını tahakkuk ettiremeyecek bir yetersizliğe düşer ve bunun devamlılık göstereceği anlaşılırsa, Yönetim kurulu tasfiyeye gitmeden önce vakfın kalan aktif değerine ve gelirler imkanlarına göre, bir kısım tahsis mahallerini azaltarak devamlılık sağlayacak bir program hazırlar bu program Mütevelli heyetinin onayı ile uygulanır. Buna rağmen vakfın yaşatılmasında fayda olmayacağı anlaşılırsa, teftiş makamının da görüşü alınarak yine Mütevelli Heyeti kararı ile tasfiye yoluna gidilir.

MADDE 22- TASFİYE HEYETİ:

Vakıf nihayete erdiği veya tasfiyesinin mahkemece karar verildiği takdirde, o tarihteki yönetim kurulu tasfiye heyeti niteliğini alır ve bu sıfatla tasfiyeyi sonuçlandırır. Mahkeme tasfiyenin yönetim kurulunun tutumundan doğduğu kanısında olursa üç kişilik bir tasfiye heyeti seçilir.

MADDE 23- TASFİYE HEYETİ ÇALIŞMALARI:

Tasfiye heyeti, vakfın gelir getiren varlıklarını paraya çevirerek bunlarla borç ve taahhütlerini karşıladıktan sonra artanını ve vakfın hizmete tahsis ettiği varlıkları tespit eder. Bu varlıklardan;

 1. Hizmete ait olanlar,
 2. Para ve mallar Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Matbaa Eğitimi bölümüne devredilir.

MADDE 24- RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ :

Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, Mütevelli Heyet üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

MADDE 25- YÜRÜRLÜLÜK HÜKMÜ:

Bu vakıf resmi senedi hükümleri, vakfın mahkemece tesciline karar verildiği tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 26- HÜKÜM BULUNMAMASI:

Bu vakıf senedinde bulunmayan hususlarda, yürürlükteki mevzuat hükümleri ve Mütevelli Heyeti kararları uygulanır.

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

GEÇİCİ MADDE 1- Vakfın ilk kurucuları; İsa Temel, Mustafa Kibar, Şahap Deniz, Ayşe Serap Şenel, İsmet Yılmaz, Orhan Hekimoğlu, Atalay Erdoğan, Gültekin Erkal, Zekeriya Acar, Süleyman Şenol, Himmet Eraslan, İhsan Öz, Yücel Üstündağ ‘ dır.